Buytenpark Zuid en West

ALSNOG FORMEEL BEZWAAR TEGEN VERGUNNING SNOW OBSTACLE RUN (20170722)
We hebben bij het college van B&W op 17 juli 2017 een formeel bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning voor een Snow Obstacle Run op 8 en 9 juli 2017 in Natuurbestemde delen van het Buytenpark aan de westkant van SnowWorld. Weliswaar heeft dit evenement in de praktijk geen klachten opgeleverd, dat is eigenlijk een geluk bij een ongeluk… want als de door de organisatoren geplande 2000 mensen erop af waren gekomen, had het vrijwel zeker niet goed afgelopen. Ons bezwaar heeft vier elementen: a. met deze vergunning heeft de gemeente opnieuw zogeheten intensieve recreatie toegestaan - namelijk sport door duizenden mensen - in delen van het Buytenpark waar volgens het bestemmingsplan uitsluitend extensieve recreatie mag - rustig fietsen en wandelen; b. bovendien in het broedseizoen, wat volgens zelfs gemeentelijke regels niet is toegestaan; c. met geluidhindernormen die aantoonbaar bezwaarlijk zijn voor de aangrenzende natuur; d. na een incorrecte procedure onder meer zo, dat die vergunning pas is gepubliceerd een week nadat het evenement is gehouden. Het bezwaarschrift is onderaan deze pagina te lezen.

 

GEEN DOGSURVIVAL IN 2017 (20160721, 20160921, 20161123, 20170326)
De hondenschool Zoetermeer heeft de aanvraag van een vergunning voor de Dogsurvival & Canicross-mudrun op 19, 20 en 21 augustus 2017, die voor een belangrijk stuk zou worden gehouden in een Natuur-bestemd deel van het Buytenpark, ingetrokken. Onzeker is of ons verzet tegen dit evenement in 2016 daarbij een rol heeft gespeeld, maar vast staat wel dat de aanvraag voor 2017 is ingetrokken nadat de organisatoren van de gemeente te horen hadden gekregen over de strijdigheid met het bestemmingsplan en dat dus een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van de bestemmingsplanregels. In de procedure die we in 2016 - toen vergeefs – hebben gevoerd tegen dit evenement, hebben we vooral gewezen op de overtreding van de regels van het bestemmingsplan.

Ons bezwaarschrift van 2016 is hieronder weergegeven. Het richt zich allereerst tegen het door de organisatoren getekende parcours, omdat dit voor de helft ligt in een Natuur-bestemd deel van het Buytenpark. Daarnaast protesteren we ertegen dat deze vergunning tegelijkertijd toestemming geeft tot ongelimiteerd kamperen op het evenemententerrein binnen het sportdeel van het Buytenpark. Beide onderdelen zijn in strijd met het bestemmingsplan.

We hadden de gemeente en de organisatoren tevoren geschreven dat wij niet begrijpen dat hiervoor geen andere plekken zouden kunnen worden aangewezen. Maar noch de behandelend ambtenaar, noch de organisatoren waren hiertoe te bewegen. En voor de Zoetermeerse bezwaarschriftencommissie hoefde dat uiteindelijk ook niet, zo heeft zij uitgesproken op 11 augustus. Dat oordeel is daarna door het college B&W overgenomen.
Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken zijn hieronder te lezen. Daarin hebben we de naam van de behandelend ambtenaar zwart gemaakt en wel op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente. Die naam komt zowel voor in het bezwaarschrift zelf, als in een daarbij horende bijlage. We hebben de gemeente er overigens in een brief op gewezen dat deze stukken deel uitmaken van een formeel - ook door de gemeente zelf gehanteerd - zaakdossier en het daarom niet echt logisch is om een deel van die tekst onleesbaar te maken.
Zie voor ons verzet tegen herhaaldelijk gebruik van het evenemententerrein ook de pagina Wijk- en sportdeel Buytenpark. Zie voor ons conflict met de gemeentelijke vergunningverleners ook de pagina Overleg gemeente.

 

GRUTTOLANDJE GEOPEND (vernieuwd 20170326)
Op 10 maart 2017 is in het uiterst westelijke deel van het Buytenpark het zogeheten Gruttolandje geopend. Dit weidegebied is 2,5 hectare groot en bestaat uit een variatie aan natte, droge en drassige delen, waarvan de waterstand van buitenaf regelbaar is. Zodra het water in de lage stand staat gaat er gras groeien en kunnen vogels er broeden. Het Gruttolandje is door de gemeente tot stand gebracht in het kader van het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met het Kwaliteitsteam Buytenpark en in het bijzonder de in het team vertegenwoordigde Vogelwerkgroep Zoetermeer.

Overigens is dit bijzondere deel van het Buytenpark niet publiek toegankelijk maar uitsluitend voor weidevogels en muizen. Maar op enige afstand valt er heel goed van te genieten: in de kortste keren zijn daar al enige honderden grutto’s geteld, de meeste uit Afrika, tientallen wulpen, kieviten en scholeksters, en zelfs een enkele tamelijk zeldzame zomertaling, een kleine soort eend.

Tot voor deze vernieuwing heette dit gebied nog het Landje van Geijsel. Dat is echter feitelijk de naam van een soortgelijk vogelparadijsje in Ouderkerk aan de Amstel. Op voorstel van het Kwaliteitsteam Buytenpark en na een zelf georganiseerde stemronde heeft de gemeente laten weten voortaan op alle werkpapieren de naam Gruttolandje te zullen aanbrengen, met een verwijzing naar de hoofdbewoner van het gebied.

 

OEVERZWALUWWAND (update 20160718)
Onderdeel van het Gruttolandje is een daar in 2016 aangelegde oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen vliegen af en aan. Na ruggespraak met onder meer het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de gemeente de wand neergezet ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert, aan de rand van het Gruttolandje. Het gaat om een kunstmatige voorziening waar oeverzwaluwen in- en uit kunnen vliegen. De oeverzwaluw is een vogel van ongeveer 12 cm lang, dof grijs van boven en wit van onder. De vogel heeft een gevorkte, korte staart. De oeverzwaluw broedt in kolonies in holtes, meestal van zandige oevers. Hij jaagt laag boven het water op insecten. Het wijfje broedt tweemaal per jaar. Kunstmatige wanden voor deze vogels zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen neergezet, meestal onder auspiciën van lokale Vogelwerkgroepen. Zie over de aanleg van de oeverzwaluwwand ook de weblog https://buytenpark.wordpress.com/ .

 

BEBOUWING SIERTUINEN BEPERKT (update 20160718)
We hebben op 16 april 2014 de juridische strijd verloren tegen het gemeentelijke plan voor vestiging van de Tuinvereniging Seghwaert in de westhoek van het Buytenpark. Dat is jammer, maar we hebben tenminste gedaan wat we konden om deze nieuwe aanslag op de natuur, de rust en stilte in dit gebied te voorkomen. De Raad van State steunde ons helaas niet bij die poging, vooral omdat het gemeentebestuur van Zoetermeer nou eenmaal de beleidsvrijheid heeft om dit soort bestemmingen zo vast te leggen. We zullen nu proberen de schade zo klein mogelijk te houden. Daarom willen we dat de gemeente er de hand aan houdt dat het bij de tuinvereniging blijft bij de maximaal toegestane 120 siertuinen. Per tuin is in de nu officiële regels één huisje en/of één kas toegestaan met een gezamenlijke totale oppervlakte van maximaal 25 m² en een hoogte van maximaal 3 meter. In de huisjes mag niet worden gewoond en er mag ‘s nachts niet worden verbleven.
Lees documenten over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map lopende zaken .

Foto: 
De Tuinvereniging Seghwaert in de  zuidwesthoek van het Buytenpark was bedoeld als een 'groen' accent. Oordeelt u zelf...
Siertuinen van Tuinvereniging Seghwaert geen sieraad voor Buytenpark.
Verrommeling door Tuinvereniging en SnowWorld
Oeverzwaluwwand Buytenpark
VWZ-voorzittter Winfried van Meerendonk over het belang van het gruttolandje, Wethouder Robin Paalvast luistert aandachtig
Het gruttolandje is plas/drasgebied.
Tegenover gruttolandje