Lopende zaken

BLIJ MET EXTRA AANDACHT GEMEENTEBESTUUR VOOR DE NATUUR
Het Zoetermeerse gemeentebestuur heeft in het college-akkoord 2018-2022 extra aandacht vastgelegd voor natuur, groen en biodiversiteit. We hebben de bestuurders laten weten daarmee heel blij te zijn. Zo hopen wij, onder meer dat dit betekent dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan Natuurkerngebieden als dat in het Buytenpark. Het verheugt ons althans in het college-akkoord te kunnen lezen: “We zien het groen als een kwaliteit van Zoetermeer. De stadsnatuur en onze natuurgebieden zijn kwetsbaar en de voordelen van groen zijn eindeloos. We willen daarom graag investeren in groen en stadsnatuur (…) We willen het groen niet alleen behouden, maar ook uitbreiden en de kwaliteit verhogen. We zetten in op een hoger onderhoudsniveau van het groen en de openbare ruimte in de stad (….) Wij willen investeren in de kwaliteit en de gebruikswaarde van de openbare ruimte zoals parken”. . In dit kader heeft het akkoord het ook over aandacht voor biodiversiteit en geeft het de wijkwethouders en de wijkregisseurs een rol als het gaat om groenonderhoud. De wijkwethouder is Jakobien Groeneveld (GroenLinks) die bovendien Groen in haar portefeuille heeft.
Ook met de vaststelling van een nieuwe vierjaren-editie van het Programma Duurzaam en Groen Zoetermeer heeft de gemeenteraad maandag 17 februari 2020 een extra bescherming ingebouwd voor het groen en de natuur van het Buytenpark. Letterlijk staat in het besluit: “We willen in 2040 een groenblauwe structuur in en om de stad hebben die (…) leidt tot verhoging van de biodiversiteit (…)”. Duidelijk is dat het Buytenpark - net als met de klok mee het Balijbos, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, de Meerpolder, het Noord Aagebied, Bentwoud en het Van Tuyllpark - hoort tot die groenblauwe structuur rondom de stad. Voor twee buurgebieden van het Buytenpark, te weten de Nieuwe Driemanspolder en de Meerpolder, is het bovendien de bedoeling daar “natuurlijke gebieden te creëren voor onder andere weidevogels”.

AANGESLOTEN BIJ GROEN ERFGOED ZOETERMEER
Over het Buytenpark en voornamelijk de natuur ervan praten we intussen niet alleen met onze partners binnen het Overlegplatform Buytenpark. We hebben ons ook aangesloten bij de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van tal van grote groeninitiatieven in Zoetermeer, draaiend op veel vrijwilligers.

VERBODEN ZELF DIEREN TE VOEDEREN IN BUYTENPARK
De gemeentelijke vertegenwoordiger Groen&Biodiversiteit in het Overlegplatform Buytenpark, Caroline van Heijningen, heeft stickers laten plaatsen op enkele toegangsborden bij het Buytenpark met de vermelding dat het verboden is zelf dieren te voederen. Caroline wijst erop dat de dieren zich prima kunnen redden in de winter en zo nodig bijvoeding krijgen, dat het voederen slecht is voor de dieren “hoe goed bedoeld ook” en dat het ongewenste resultaat kan zijn dat de dieren opdringerig worden naar mensen toe.

GEEN PLAATS VOOR IMKER IN BUYTENPARK
De imker die zich had gemeld voor een honingbij-plek in het Buytenpark krijgt daarvoor vrijwel zeker geen toestemming. Caroline van Heijningen, gemeentelijk beleidsmedewerker Groen en Biodiversiteit en partner van ons in het Overlegplatform Buytenpark, laat weten dat de gemeente geen voorstander is van nieuwe imkerbijenkasten in het Buytenpark. “Er staat al een aantal honingbijenkasten bij de volkstuinen (…) en bij de wijktuinen”. Zij voegt eraan toe dat de vrees bestaat dat nieuwe kasten “kunnen zorgen voor concurrentie voor de wilde bijen. Dit kan ten koste gaan van de lokale biodiversiteit en dat is ongewenst vlakbij een natuurkerngebied als in het Buytenpark”.

GRUTTOLANDJE GEOPEND (vernieuwd 20170326)
Op 10 maart 2017 is in het uiterst westelijke deel van het Buytenpark het zogeheten Gruttolandje geopend. Dit weidegebied is 2,5 hectare groot en bestaat uit een variatie aan natte, droge en drassige delen, waarvan de waterstand van buitenaf regelbaar is. Zodra het water in de lage stand staat gaat er gras groeien en kunnen vogels er broeden. Het Gruttolandje is door de gemeente tot stand gebracht in het kader van het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met het Kwaliteitsteam Buytenpark en in het bijzonder de in het team vertegenwoordigde Vogelwerkgroep Zoetermeer.
Overigens is dit bijzondere deel van het Buytenpark niet publiek toegankelijk maar uitsluitend voor weidevogels en muizen. Maar op enige afstand valt er heel goed van te genieten: in de kortste keren zijn daar al enige honderden grutto’s geteld, de meeste uit Afrika, tientallen wulpen, kieviten en scholeksters, en zelfs een enkele tamelijk zeldzame zomertaling, een kleine soort eend.
Tot voor deze vernieuwing heette dit gebied nog het Landje van Geijsel. Dat is echter feitelijk de naam van een soortgelijk vogelparadijsje in Ouderkerk aan de Amstel. Op voorstel van het Kwaliteitsteam Buytenpark en na een zelf georganiseerde stemronde heeft de gemeente laten weten voortaan op alle werkpapieren de naam Gruttolandje te zullen aanbrengen, met een verwijzing naar de hoofdbewoner van het gebied.

OEVERZWALUWWAND (update 20160718)
Onderdeel van het Gruttolandje is een daar in 2016 aangelegde oeverzwaluwwand. De oeverzwaluwen vliegen af en aan. Na ruggespraak met onder meer het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de gemeente de wand neergezet ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert, aan de rand van het Gruttolandje. Het gaat om een kunstmatige voorziening waar oeverzwaluwen in- en uit kunnen vliegen. De oeverzwaluw is een vogel van ongeveer 12 cm lang, dof grijs van boven en wit van onder. De vogel heeft een gevorkte, korte staart. De oeverzwaluw broedt in kolonies in holtes, meestal van zandige oevers. Hij jaagt laag boven het water op insecten. Het wijfje broedt tweemaal per jaar. Kunstmatige wanden voor deze vogels zijn de afgelopen jaren op diverse plaatsen neergezet, meestal onder auspiciën van lokale Vogelwerkgroepen. Zie over de aanleg van de oeverzwaluwwand ook de weblog https://buytenpark.wordpress.com/ .

ZEKER MEER DAN HONDERD VOGELSOORTEN IN BUYTENPARK (20150710)
In het Buytenpark verblijven zeker meer dan honderd vogelsoorten, sommige permanent, de meeste voor enige tijd. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de site www.waarneming.nl.
Onder de strenge regels van deze site is in 2014 in totaal 5090 maal een vogelwaarneming in het Buytenpark opgetekend, verdeeld over 110 soorten. Niet meegeteld zijn waarnemingen die zijn gedaan vanaf de speciale hoge telpost middenin in het Buytenpark. Daar gaat het namelijk vaak om zogeheten doortrekkers, die niet in het Buytenpark verblijven. Ook enkele bijzondere vogels aan de randen van het gebied ontbreken in het overzicht.
In werkelijkheid is het vogelbestand dus nog veel groter. Zo zijn in het overzicht maar twee uilensoorten terug te vinden: 23 meldingen van een ransuil en 1 van een velduil. Vaststaat evenwel dat er aan de westkant van het Buytenpark in elk geval ook steenuilen zitten. Eerder is ook een bosuil gesignaleerd. Andere wel bij waarneming.nl terug te vinden predatoren - roofdieren - in het Buytenpark zijn onder meer de buizerd (71 waarnemingen), de torenvalk (115) en de boomvalk (7). Bij die aantallen tussen haakjes zitten uiteraard veel dubbeltellingen zoals van de torenvalken die het hele jaar door - of zoals de kenners zeggen ‘jaarrond’ - in het park verblijven.
Tot de bijzonder zeldzame waarnemingen – 1 keer – behoren onder meer de boomleeuwerik, de buidelmees, de kleine plevier, de wielewaal, en zwarte roodstaart. De vijf topscorers zijn in volgorde van aantal: de scholekster (890 waarnemingen), de grutto (598), de goudplevier (240), de putter (257) en de kneu (256).
Buiten de vogels heeft waarneming.nl ook enkele zoogdieren geregistreerd. Opmerkelijk is de waarneming van maar liefst 11 jonge vossen van hoogstwaarschijnlijk twee vrouwtjes en één mannetje. Verder zijn de bosmuis, de hermelijn, het konijn en de wezel waargenomen. Dat wil overigens niet zeggen dat er maar zo weinig soorten zitten. Anderen hebben namelijk de mol, de haas, de spitsmuis, de veldmuis en diverse soorten vleermuizen gemeld.
Het Buytenpark blijkt ook een goede woonplek voor de zeldzame grauwe klauwier – tot voor kort alleen gezien in Drenthe – en de zeer bijzondere Argusvlinder. Zie voor de gehele Buytenpark-statistiek van waarneming.nl en de manier waarop die tot stand is gekomen - inclusief de namen van degenen die de waarnemingen hebben gedaan – het Jaaroverzicht Fauna en Flora Buytenpark Zoetermeer 2014.

Foto: 
Lopende zaken