Lopende zaken

GEEN DOGSURVIVAL IN 2017 (20160721, 20160921, 20161123, 20170326)
De hondenschool Zoetermeer heeft de aanvraag van een vergunning voor de Dogsurvival & Canicross-mudrun op 19, 20 en 21 augustus 2017, die voor een belangrijk stuk zou worden gehouden in een Natuur-bestemd deel van het Buytenpark, ingetrokken. Onzeker is of ons verzet tegen dit evenement in 2016 daarbij een rol heeft gespeeld, maar vast staat wel dat de aanvraag voor 2017 is ingetrokken nadat de organisatoren van de gemeente te horen hadden gekregen over de strijdigheid met het bestemmingsplan en dat dus een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig is voor afwijking van de bestemmingsplanregels. In de procedure die we in 2016 - toen vergeefs – hebben gevoerd tegen dit evenement, hebben we vooral gewezen op de overtreding van de regels van het bestemmingsplan.

Ons bezwaarschrift van 2016 is hieronder weergegeven. Het richt zich allereerst tegen het door de organisatoren getekende parcours, omdat dit voor de helft ligt in een Natuur-bestemd deel van het Buytenpark. Daarnaast protesteren we ertegen dat deze vergunning tegelijkertijd toestemming geeft tot ongelimiteerd kamperen op het evenemententerrein binnen het sportdeel van het Buytenpark. Beide onderdelen zijn in strijd met het bestemmingsplan.

We hadden de gemeente en de organisatoren tevoren geschreven dat wij niet begrijpen dat hiervoor geen andere plekken zouden kunnen worden aangewezen. Maar noch de behandelend ambtenaar, noch de organisatoren waren hiertoe te bewegen. En voor de Zoetermeerse bezwaarschriftencommissie hoefde dat uiteindelijk ook niet, zo heeft zij uitgesproken op 11 augustus. Dat oordeel is daarna door het college B&W overgenomen. Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken zijn hieronder te lezen. Daarin hebben we de naam van de behandelend ambtenaar zwart gemaakt en wel op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente. Die naam komt zowel voor in het bezwaarschrift zelf, als in een daarbij horende bijlage. We hebben de gemeente er overigens in een brief op gewezen dat deze stukken deel uitmaken van een formeel - ook door de gemeente zelf gehanteerd - zaakdossier en het daarom niet echt logisch is om een deel van die tekst onleesbaar te maken. Zie voor ons verzet tegen herhaaldelijk gebruik van het evenemententerrein ook de pagina Wijk- en sportdeel Buytenpark.

Zie voor ons conflict met de gemeentelijke vergunningverleners ook de pagina Overleg gemeente.