Lopende zaken

Sinds ons ontstaan zoeken we overleg met iedereen die over dit gebied iets te zeggen kan hebben, in de eerste plaats de gemeente Zoetermeer. Niet altijd gaat dat even gemakkelijk. Het allerlaatste nieuws als het gaat om het overleg met de gemeente staat op de hier aan te klikken hoofdpagina van deze rubriek. Alle andere overlegzaken zijn terug te vinden op de pagina die u nu voor u heeft, tenzij ze uitsluitend te maken hebben met een ander hoofdonderwerp in deze rubriek. Gemeentelijke overlegstukken van vóór 2013 zitten in het archief.

 

GEMEENTE WEIGERT SAMENSPRAAK OVER VERGUNNINGEN (gewijzigd 12.12.2019)
Het gemeentebestuur weigert met zowel het Kwaliteitsteam Buytenpark als het Overlegplatform Buytenpark in samenspraak te gaan over de planning van activiteiten, werkzaamheden en evenementen in het Buytenpark. Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving ((VVH) namelijk bij herhaling in brieven en e-mails laten weten dat de gemeente hiertoe geen wettelijke verplichting heeft en het daarom ook niet doet. Wie dat niet zint kan na elk vergunningsbesluit bezwaar maken, zo is het officiële standpunt.
De gebruikers van het Buytenpark, het Kwaliteitsteam Buytenpark voorop, willen juist dat ambtenaren voor ze aan de gang gaan met vergunningen voor evenementen of werkzaamheden in het Buytenpark eerst team en platform informeren en horen hoe die er over denken. Zo’n positie is het Kwaliteitsteam Buytenpark trouwens jaren geleden door de gemeenteraad beloofd maar nooit verwezenlijkt.

We hebben bij het college van B&W in een brief formeel geprotesteerd tegen het besluit om ons te negeren als er sprake is van vergunningen voor werkzaamheden of activiteiten in het Buytenpark. In de brief hebben we geschreven deze boycot onbegrijpelijk te vinden, dus aan niemand kunnen uitleggen en daarom graag hierover met B&W in gesprek willen. We hebben eraan toegevoegd: “Het zal u toch niet ontgaan zijn dat de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark:

•           uitdrukkelijk is erkend als belanghebbende bij het Buytenpark;

•           door een twintigtal andere grootgebruikers van het park is aangewezen als coördinator van het Overlegplatform Buytenpark;

•           een achterban heeft die in grote meerderheid (97%) wil dat het team tevoren wordt gehoord bij het projecteren of faciliteren van activiteiten in het Buytenpark;

•           zich gesteund weet door het herhaalde advies aan u van de Commissie Bezwaarschriften Zoetermeer om voortaan reeds in de fase van de behandeling van de aanvraag van een vergunning of voorafgaand daaraan in overleg met ons te treden.

Als het enigszins mogelijk is gaan we trouwens zelf in overleg met de vergunningaanvragers. En het omgekeerde komt ook voor.

 

 ‘BRUIS’ IN BUYTENPARK (20150601, 20190725)
Geregeld vraagt het college aan de raad om geld te reserveren voor het op de agenda krijgen van meer bruis.  In het verleden zijn in dit kader wel eens genoemd twee internationale sportevenementen in het Buytenpark: een ski/snowboardwedstrijd in SnowWorld en een Worldcupwedstrijd op het mountainbikeparcours. Ons hoofdbezwaar tegen dergelijke suggesties is dat ze niet in te passen zijn in het idee om het Buytenpark vooral te benutten als unieke locatie voor het beleven van vrijheid, ruimte en natuur. We hebben zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad dan ook geschreven het hiermee oneens zijn en dat we graag over dit soort onderwerpen mee willen praten. Bovendien hebben we erop gewezen dat een internationale skiwedstrijd ook in een verlengde SnowWorldbaan onmogelijk is omdat niet aan de internationale maten wordt voldaan. Uitbreiding van mountainbiken in het Buytenpark is volgens het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Zie voor onze brieven hierover onderaan deze pagina. Overigens heeft de noodzaak tot bezuinigingen de gemeente gedwongen het woord ‘bruis’ in de begrotingsstukken voor 2020 en later maar zoveel mogelijk te vermijden.

 

VERZOEK OM EVENEMENTENSTOP NIET GEHONOREERD (laatste update 20180328) 
Ons klemmende verzoek aan het gemeentebestuur in 2017 voorlopig geen nieuwe evenementen toe te staan in het Buytenpark, wordt niet gehonoreerd. Voor het jaar 2018 staan naast de gebruikelijke mountainbikewedstrijden ook een motorclubevenement en het zomertheater op het programma We hebben om een terughoudend beleid in dezen gevraagd, omdat in de praktijk steeds gemakkelijker vergunning wordt gegeven voor - soms - luidruchtige particuliere feesten en partijen op het evenemententerrein binnen het Buytenpark, met gelijktijdige toestemming tot verblijf en overnachting, alsmede gedoging van gemotoriseerd verkeer op uitsluitend voor fietsers en voetgangers bestemde paden. De directe aanleiding voor ons verzoek niet meer evenementen toe te staan was de vergunning voor het driedaagse ‘Sweet Lake City Treffen’(22 tot en met zondag 24 september 2017). , De zoveelste keer dat de gemeente toestemming geeft voor een evenement dat welbeschouwd in strijd is met het Bestemmingsplan Buytenpark. Omdat we dit incorrect vinden, hebben we in een brief de gemeenteraad gevraagd op dit punt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV te wijzigen. Daarbij hebben we onder meer de APV van de gemeente Den Haag – waar is geregeld dat een evenement niet zomaar in strijd kan zijn met een bestemmingsplan –. als voorbeeld genoemd. Intussen werkt de gemeente Zoetermeer trouwens aan een systeem van een tijdelijke multi-vergunning voor een groot aantal evenementen en dit voor meerdere jaren. Onze brieven over dit onderwerp zijn onderaan deze pagina te lezen. De stukken over de al gevoerde bezwaarprocedures zijn elders te vinden op onze website.

 

SPOEDOVERLEG GEVRAAGD OVER GELUIDSNORMEN (20170723)
We hebben als Kwaliteitsteam Buytenpark spoedoverleg met de gemeente gevraagd over de in het park te hanteren geluidsnormen. Directe aanleiding is de evenementenvergunning voor de 2017-editie van het Buytenpark Openluchttheater in het wijkdeel van het park. In 2016 was daaraan de regel verbonden dat de geluidhinder op de gevel van woningen op een afstand van 100 meter maximaal 60 dB mocht zijn, in 2017 was dat 75 dB. Maar ook de Natuurbestemde delen van het Buytenpark ondervinden door de geluidsnormen die de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) hanteert weinig bescherming. Zo is ter begeleiding van de Snow Obstacle Run in het weekend van zaterdag 8 juli 2017 een vergunning verleend voor geluid vanaf het terras van SnowWorld dat neer zou komen op geluid bij de bron van ongeveer 117 dB en in pieken waarschijnlijk meer. Ruggespraak met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) leert ons dat dit gelijk staat aan een popconcert. Zo op de rand van de natuur natuurlijk onacceptabel. De praktijk was op 8 en 9 juli 2017 gelukkig veel rustiger maar een dergelijke normering kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We hebben daarover dan ook onze verbazing uitgesproken aan de gemeentelijke afdeling VVH. Omdat hierop geen reactie kwam, hebben we ons op 17 juli 2017 gewend tot het college van B&W. Die brief is onderaan deze pagina weergegeven. Wat de Snow Obstacle Run betreft hebben we dit punt onderdeel gemaakt van ons bezwaarschrift. Zie daarvoor pagina http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl/node/12

Over deze materie hebben we intussen ook contact met de Omgevingsdienst Haaglanden. 

 

.

Foto: 
Stuiter van kunstenaar Sanja Medic