Protest tegen SnowWorld+

OPROEP VOOR RUST EN STILTE IN EN ROND NATUUR (20230419)
Het Kwaliteitsteam Buytenpark wil extra maatregelen ter bescherming van de natuur in Zoetermeer, als eerste in het Buytenpark. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat daar de rust en stilte zoveel mogelijk behouden blijven. et team heeft dat op 19 april 2023 verwoord in een uitvoerige oproep aan zowel het gemeentebestuur van Zoetermeer als het provinciebestuur van Zuid-Holland. Een van de voorstellen is om binnen een afstand van minimaal 250 meter van elk Natuur-bestemd gebied een bufferzone in acht te nemen, om te beginnen bij SnowWorld. Binnen die bufferzone zou geen nieuwe bebouwing mogen komen en moet het geluid- en lichtniveau worden beperkt, om verstoring van het erachter liggende natuurgebied te voorkomen. Hoe wij ons dit voorstellen is op onderstaande kaart te zien bij de foto's.

Daarbij moet volgens het Kwaliteitsteam Buytenpark het natuurbestemde deel van het Buytenpark
1) worden aangewezen als zogeheten stiltegebied,
2) waar in beginsel alleen geluiden te horen zijn die passen bij het gebied en andere geluiden niet harder mogen zijn dan 40 decibel (dB) en waarbinnen uitsluitend extensieve recreatie is toegestaan. [Extensieve recreatie is in het bestemmingsplan Buytenpark beschreven als vormen van dagrecreatie in de open lucht, waarbij men vooral het landschap en/of de natuur of bepaalde aspecten daarvan beleeft, waaronder wandelen, fietsen en kanoën en waarbij relatief weinig mensen gedurende een beperkte tijdsduur aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid;
3) gesloten worden verklaard tussen zonsondergang en zonsopgang,
4) een tijdvak waarbinnen extern kunstmatig licht wordt geweerd.
5) In de bepleite natuurbufferzone rondom SnowWorld zou een geluids-maximum moeten gelden van 50 decibel (dB).

Daarnaast vraagt het Kwaliteitsteam in dit kader onder meer te onderzoeken hoe de door velen waargenomen detonatie van SnowWorld in het gebied kan worden teruggebracht. Hierbij is onder meer te denken aan een groene aankleding door hoge bomen rondom het complex en een hangende tuin.
De oproep is verpakt als ‘aanzet tot Masterplan Natuur Zoetermeer; deel 1 het Buytenpark’. Dit met steun van de Vogel- en Natuur Vereniging Zoetermeer (VNVZ) en de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN). Andere organisaties zijn uitgenodigd om zich ook te scharen achter de voorstellen. In het oproepdocument wijzen we om te beginnen op het grote belang, de waarden in het oog te houden van de groene gordel rondom Zoetermeer, de zogeheten groene hoepel. Dan hebben we het - met de klok mee - over het Balijbos, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, het Buytenpark, de Meerpolder, het Noord Aa-gebied, het Bentwoud en het Van Tuyllpark. Het is naar ons oordeel van belang te onderkennen dat Zoetermeer uniek is door die groene longen, voor een belangrijk deel bestaande uit bijzondere natuur. Parten daarvan zijn absoluut mede bruikbaar voor recreatieve doeleinden, en dat gebeurt nu ook. Maar tegelijkertijd is het van belang in de gaten te houden dat sommige natuurdelen niet meer recreatieve elementen kunnen hebben zonder gevaar te lopen op ernstige verstoringen, bijvoorbeeld ook van de gewenste rust.
Hiervoor moet worden gezocht naar een goede balans, zoals op 23 maart 2022 is geadviseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn rapport ‘Natuurinclusief Nederland; natuur overal en voor iedereen’. Daarin staan opmerkelijke conclusies als: “Ook buiten de beschermde natuurgebieden moet werk worden gemaakt van natuur- en biodiversiteitsherstel. In en om dorpen en steden moet veel meer groen komen, op loop- of fietsafstand voor iedereen. Mensen hebben voor hun gezondheid en welzijn natuur dichtbij huis nodig.”

MASTERPLAN SNOWWORLD (20230419)
De oproep van het Kwaliteitsteam Buytenpark is gedaan omdat er plannen bekend zijn die als bedreiging zijn te beschouwen van het Natuur-bestemde deel. Dat geldt in de eerste plaats op het Masterplan van SnowWorld en het plan van de Stichting Fietsklim Zoetermeer. In het Masterplan’ van SnowWorld staat, dat het skiconcern hiermee – letterlijk - “wil uitgroeien tot een resort met het hele jaar rond de Alpenbeleving.” SnowWorld zegt hiervoor onder meer een hotel met 100-120 kamers nodig te hebben plus een ruim 500 meter lange kabelbaan tussen SnowWorld en Adventure Valley.
Zoals we het gemeentebestuur meermalen hebben laten weten is dit alles in strijd met de bestaande formele planologische regels vastgelegd in bestemmingsplannen en zullen we elke aantasting van de nabije natuur niet accepteren.

UITVOERING MASTERPLAN SNOWWORLD GESPREID TOT 2030 (20230416)
SnowWorld wil de uitvoering van het eigen Masterplan spreiden in 4 fasen, tussen 2024 en 2030. Er is nog geen sprake van een echte tijdsplanning. De kabelbaan maakt deel uit van de eerste fase. Die fase behelst verder vooral de vernieuwing van Adventure Valley. Het is de bedoeling daar een nieuwe klimhal te bouwen en wel op de plek van de huidige loods en opslagruimten. Verder zit in deze fase het plan om de parking van SnowWorld te voorzien van een hek om ‘s nachts het terrein te kunnen afsluiten. Er zal een slagboom worden geïnstalleerd om betaald parkeren te kunnen invoeren. Tenslotte zal er een zogeheten parkeer-geleidsysteem komen, met borden om aan te geven welk parkingdeel nog beschikbaar is en hoeveel vrije plaatsen er nog zijn. Dit om te vermijden dat automobilisten rond gaan rijden om te zoeken naar een plekje.

Fase 2 voorziet in een hotel. Op de plek waar nu de witte loods staat van SnowWorld. Er wordt gedacht aan voorgeproduceerde bouw als ware het een legoblokjes-systeem. Dat gaat sneller en geeft veel minder hinder. Het gaat om een hotel met in totaal maximaal 120 kamers. In deze fase moet ook gewerkt worden aan een aparte toegang tot SnowWorld voor fietsers en voetgangers. De fietsroute zal worden gewijzigd. Om een veilige verkeerssituatie te laten ontstaan zal het langzame verkeer namelijk worden gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Hoe In Fase 3 moet het SnowWorld-complex een nieuw uiterlijk krijgen. Deze fase bevat ook een binnenspeelruimte voor kinderen: ‘Snowyland’. Fase 4 voorziet in een parkeerdek voor het geval de parkeerdruk te veel zou toenemen in het gebied buiten SnowWorld.

Volgens de bestaande planologische regels zijn veel aspecten van het Masterplan van SnowWorld, inclusief de kabelbaan en het hotel, zonder meer niet toegestaan. Zo zal voor een eventuele realisatie een wijziging nodig zijn van de nu geldende bestemmingsplannen. Het gemeentebestuur heeft besloten eerst te onderzoeken of dit een haalbaar traject is. Die haalbaarheidsfase gaat bijna een jaar duren. Er komt eerst een uitgebreid ‘participatietraject’ om diverse onderdelen van het Masterplan met alle belanghebbenden te bespreken. Op basis daarvan kunnen onderdelen van het plan veranderen. Waarschijnlijk komen er drie van zulke sessies.

 

Documenten: 
Foto: 
Fietsenstallingen
Buitenreclame skybar
Zicht op SnowWorld vanuit Buytenpark
Op 7 juli 2016 vergunning voor extra werk en een paar dagen later meteen aan de slag (foto: Henk Luiten).
Schaduwkaart SnorWorld baan 3
Zo ziet het er echt uit...
… En zo schetsen de gemeente en SnowWorld het.
Door de gemeente ingebrachte stukken
Door ons ingebrachte stukken