lopende zaken

VERGEEFS VERZOEK OM EXTERNE TOETS (ingekort 20160328)

 

Als het gaat om de plannen tot uitbreiding van SnowWorld hebben we steeds duidelijk gemaakt dat het voor ons niet had hoeven komen tot zittingen bij de Raad van State. Vanaf maart 2015 hebben wij immers de gemeente herhaaldelijk voorgesteld een tussentijdse toets te laten doen door een onafhankelijke groep deskundigen van alles wat tegen dit plan is ingebracht. We hebben altijd gesteld dat we ons bij het resultaat daarvan zouden neerleggen. De gemeente heeft zo’n toets echter geweigerd en het plan zo goed als ongewijzigd doorgezet. Dus zat er niets anders op dan het oordeel te vragen van de Raad van State.

 

Wij wilden als Kwaliteitsteam Buytenpark die externe toets omdat er volgens ons zeer veel niet klopt aan de procedure en de onderbouwing van het idee om de derde baan van SnowWorld tot ruim 300 meter te verlengen en tot 70 meter te verhogen. Het verzoek om die toets stond in maart 2015 al in onze uitgebreide zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan dat voor de uitbreiding van SnowWorld nodig is. Op tientallen pagina’s met een vijftigtal bijlagen geven we aan, dat het om te beginnen zeer de vraag is of de plannen deugen volgens de letter van alle nu geldende regels. Volgens ons op vele onderdelen namelijk niet. Maar wij menen dat het gemeentebestuur er zeker niet op heeft gelet “of de overwegingen, het beleid en de conclusies wel zijn volgens de geest van het eerder voor het Buytenpark uitgestippelde beleid”.

Wij zeggen hierover.“Het bestemmingsplan en wat daarbij hoort is op vele plekken onnavolgbaar, onlogisch en dus in vele opzichten onredelijk, in elk geval als het gaat om het natuurgebied in het Buytenpark. Om tot uw keuze te komen heeft u bovendien lang niet altijd en overal de paden gevolgd van behoorlijk bestuur”. In een afzonderlijke zienswijze bestrijden we het bouwplan zelf. Daarin geven we scherpe kritiek op onder meer het architectonische ontwerp. We wijzen erop dat binnenskamers bij de gemeente – en terug te vinden in officiële stukken - over een ontwerp als dit is gesproken als “een vliegtuigromp die in de steigers staat in plaats van een icoon voor de stad”. Extra aandacht hebben we gevraagd voor het ontbreken van maatregelen om te voorkomen dat tijdens de bouw zelf schade zou worden toegebracht aan de natuur van het Buytenpark.

Over het bouwplan en de bouwwerkzaamheden zelf zijn begin juni 2015 ambtelijke hoorzittingen belegd. Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft aan deze hoorzittingen ‘onder protest’ deelgenomen; dat protest vooral omdat het volgens ons de verkeerde volgorde is in de procedure - vóór de afhandeling van het bestemmingsplan immers. Naar ons oordeel moest eerst duidelijk zijn of en hoe het bestaande Bestemmingsplan Buytenpark kan worden gewijzigd. In dat toen nog geldende bestemmingsplan is bouwen volstrekt uitgesloten omdat daarin de bouwlocatie is gereserveerd voor Natuur.

 We hebben er afzonderlijk tegen geprotesteerd dat de gemeente intussen de met deze procedure samenhangende vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan en een correctie van de zogeheten Groenkaart gewoon heeft doorgezet. Dat is gebeurd in de raadsvergadering van maandag 18 mei 2015. Voorafgaand daaraan hebben wij in de spreekrechtbijeenkomst gevraagd het agendapunt nu niet alvast te behandelen. Maar op dat verzoek heeft niemand enige reactie gegeven. Over deze gang van zaken hebben we in een brief geprotesteerd bij de voorzitter van die vergadering burgemeester Ch. Aptroot. Zie KB15-007Inspraak hieronder.
Wie over dit onderwerp meer wil weten kan zich melden via Contact

 

Foto: 
Ook meegezonden naar de gemeenteraad deze luchtfoto van het Buytenpark met een impressie van de uitbreiding van de derde baan van SnowWorld.
SnowWorld