Archief

NATUUR BUYTENPARK SCOORT HOOG; BETER DAN SNOWWORLD (20170606)
De natuur van het Buytenpark soort heel goed onder de Zoetermeerders, ongeveer tweemaal zo goed als de vestiging van SnowWorld in het park. Dit is af te leiden uit de jaarlijkse enquête van de gemeente onder inwoners van Zoetermeer, de zogeheten Omnibusenquête 2016. Aan mensen die de afgelopen jaren iets positiefs over de stad Zoetermeer hebben verteld is gevraagd aan te geven waarover dan wel. Dan blijken in 61% van de gevallen de parken in de stad de hoofdmoot van die reclameboodschap en slechts in 29% van de gevallen “vrijetijdsvoorzieningen als SnowWorld”.
Het Buytenpark wordt trouwens sowieso door veel deelnemers aan de enquête genoemd en de waardering is zelfs het afgelopen jaar toegenomen.Als belangrijkste reden om parken als het Buytenpark te bezoeken zeggen verreweg de meeste Zoetermeerders dat ze daar willen genieten van de omgeving en zich willen terugtrekken uit het alledaagse. Als belangrijkste bezigheid noemen ze dan ook wandelen (83%) en fietsen (52%). Ongeveer 42% van de Zoetermeerders zegt daarvoor vorig jaar twee keer of meer het Buytenpark te hebben bezocht.

In de omnibusenquête zijn ook vragen gesteld over evenementen. Als bekend vinden af en toe ook kleinschalige evenementen plaats in het Buytenpark. Van de bewoners in Buytenwegh zegt 7% daarvan hinder te hebben ondervonden, waarbij het meestal ging om geluid en zwerfvuil. Voor de omnibusenquête heeft de gemeente drie steekproeven gedaan van elk 4000 Zoetermeerders. Van die in totaal 12.000 aangeschreven mensen heeft ongeveer een kwart deelgenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad over alle uitkomsten 24 deelrapporten gestuurd. Allemaal terug te vinden op de website van de gemeente bij http://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Zoetermeer&ListId=da3306bd-f8d1-4293-9f16-ae6e742e1b65&ReportId=eb20f129-9c56-4bbb-92ed-be9cc4456592&EntryId=1cb0d17d-3683-4e75-827f-204016b6e5f7&searchtext=

De geënquêteerden geven de gemeente een gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Dat gemiddelde wordt gedrukt door de waardering voor het onderhoud van de directe woonomgeving, want daarvoor geven de geënquêteerden in Buytenwegh maar het cijfer 5,8. Het onderhoud van fiets- en voetpaden laat de laagste score zien.
Zes van elke tien deelnemers aan de enquête zeggen de afgelopen 12 maanden wel eens overlast te hebben ondervonden in de ‘openbare ruimte’. Meer dan gemiddeld speelt dat in Buytenwegh. Van de deelnemers aan de enquête uit Buytenwegh zegt 27% zich “vaak of soms onveilig” te voelen in de eigen buurt. Uit de antwoorden blijkt dat daarbij ‘hangjongeren’ een belangrijke rol spelen.
Van de deelnemers aan de enquête zegt 84% het belangrijk te vinden dat de gemeente hen door middel van een samenspraakprocedure betrekt bij de voorbereiding, besluitvorming of uitvoering van beleid of projecten. Dit vooral als het gaat om groenvoorzieningen en bouwplannen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het samenspraakproces is 6,2. Ongeveer een kwart van alle deelnemers aan de enquête noemt de samenspraak overigens ‘onvoldoende’. Bij de opmerkingen die de deelnemers aan de aan de enquête hebben gemaakt vallen onder meer op dat:

  • de gemeente beter moeten luisteren naar de bewoners en niet doen alsof er inspraak is, zoals bij de verbouw van SnowWorld;
  • de gemeente moet bij keuzes voor voorzieningen ook denken aan de inwoners en niet alleen aan aantrekkende werking. Het sluiten van het buitenbad is kwalijk, steunen van Dutch Water Dreams is echt een dwaling.

 

BEBOUWING SIERTUINEN BEPERKT (update 20160718)
We hebben op 16 april 2014 de juridische strijd verloren tegen het gemeentelijke plan voor vestiging van de Tuinvereniging Seghwaert in de westhoek van het Buytenpark. Dat is jammer, maar we hebben tenminste gedaan wat we konden om deze nieuwe aanslag op de natuur, de rust en stilte in dit gebied te voorkomen. De Raad van State steunde ons helaas niet bij die poging, vooral omdat het gemeentebestuur van Zoetermeer nou eenmaal de beleidsvrijheid heeft om dit soort bestemmingen zo vast te leggen. We zullen nu proberen de schade zo klein mogelijk te houden. Daarom willen we dat de gemeente er de hand aan houdt dat het bij de tuinvereniging blijft bij de maximaal toegestane 120 siertuinen. Per tuin is in de nu officiële regels één huisje en/of één kas toegestaan met een gezamenlijke totale oppervlakte van maximaal 25 m² en een hoogte van maximaal 3 meter. In de huisjes mag niet worden gewoond en er mag ‘s nachts niet worden verbleven.
Lees documenten over dit deel van het Buytenpark in de bij deze rubriek horende map Archief.

 

RAADSLEDEN NIET GEÏNTERESSEERD IN NATUUR BUYTENPARK (ingekort 20160622) 
Op een enkele uitzondering na zijn de raadsleden van de gemeente Zoetermeer niet echt geïnteresseerd in de natuur van het Buytenpark. Dat blijkt vooral tijdens debatten over SnowWorld. Voor het laatst sprak de raad over het Buytenpark op maandag 14 september 2015. Uiteindelijk gingen toen 30 van de 35 aanwezige raadsleden (=85%) zonder meer akkoord met de uitbreidingsplannen van SnowWorld. Maar twee tegenstemmende raadsleden namen toen het woord: Marcel van der Tol (GroenLinks) – “nergens in dit dossier wordt een serieuze afweging gemaakt of het belang van de onderneming opweegt tegen de natuurwaarden van dit gebied”- en Ivan Beij (SP) – “wij willen dat een einde wordt gemaakt aan het voortrekken van een ondernemer boven het algemene belang”.

Klaas Schra (CU-SGP) gaf mede namens de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) toe dat er “jaren geleden waarschijnlijk met dit gebied grote bestuurlijke fouten zijn gemaakt” maar beklemtoonde tegelijkertijd “dat de beslissing om hier SnowWorld te bouwen er eerder was dan de vogels er waren”. Willem Bos (D66) liet weten het allemaal wel wat fraaier te hebben gewild, maar wel bijzonder blij te zijn met “het prachtige nieuwe uitzichtspunt”. Ram Fatingan (tot nog PvdA) vroeg aandacht voor de noodzaak goed te monitoren hoe de natuur zich nu verder ontwikkelt en zei ervan uit te gaan dat de gemeente alle gemaakte afspraken over de groencompensatie - ook met SnowWorld - strikt handhaaft. Ingeborg ter Laak (CDA) en Jan Willem Schotel (VVD) benadrukten de belangrijke rol die SnowWorld heeft als leisure-onderneming, “een breed algemeen belang”.

Hoe mevrouw Van der Meer van Zo!Zoetermeer oordeelt over de natuur in het Buytenpark en ons in het bijzonder was al gebleken in de vergadering van de raadscommissie Stad op maandag 31 augustus 2015 over de uitbreidingsplannen: “Er komt maar een heel klein stukje SnowWorld bij. U doet net of nu elke vlinder die daar zit zijn koffers gaat pakken naar Nieuw-Zeeland”.

Als het gaat om SnowWorld beklemtoont het college van B&W steeds het belang voor de werkgelegenheid. Wij hebben daar altijd tegenovergesteld, dat uit de stukken van SnowWorld zelf blijkt dat uitbreiding slechts zal leiden tot hooguit 15 extra arbeidsplaatsen, waarvan waarschijnlijk ongeveer maar de helft voor Zoetermeerders. Dan heb je het dus over nog geen acht mensen uit Zoetermeer die door dit miljoenenproject aan een fulltime baan kunnen worden geholpen. Niet verkeerd maar ook weer niet gigantisch.

Verder valt op dat de gemeente volhoudt dat de ingreep kwalitatief en kwantitatief in het Buytenpark wordt gecompenseerd. Volgens ons kan dat helemaal niet omdat bij vaststelling van het bestemmingsplan Buytenpark eind 2012 is bepaald, dat alle onbebouwde terrein van het Buytenpark al de bestemming natuur heeft. Daar valt dus niets aan toe te voegen.

 

Foto: 
Archief